Balmes, 228-230 2n 2a - 08006 Barcelona
93 238 47 47
Blog
Segueix l'actualitat vinculada a HSE, persones i organització


Medi ambient24 de gener de 2023

Reial decret 1055/2022, d’envasos i residus d’envasos

El passat 28 de desembre del 2022 es va publicar el Reial decret 1055/2022 d’envasos i residus d’envasos. Aquesta norma deroga la Llei 11/1997 d’Envasos i Residus d’Envasos, vigent fins ara.

El Reial decret estableix els objectius de reciclatge i valorització a complir a Espanya els pròxims anys. Aquests objectius es fixen per als diferents materials: plàstic, fusta, metalls ferrosos, alumini, vidre i paper i cartó. El percentatge de reciclatge i valorització va augmentant progressivament fins a l’any 2030, en què s’haurà d’aconseguir un percentatge de reciclatge de, com a mínim, el 70% en pes de tots els residus d’envasos. Això suposa un repte per a les empreses, tant pel que fa a disseny de producte com per replantejar la manera com es posa al mercat.

Una de les principals novetats, encara que en els darrers anys ja es venia preveient-ne l’aplicació, és la constitució o adhesió als Sistemes Individuals o Col·lectius de Responsabilitat Ampliada del Productor (SIRAPs o SCRAPs) per als envasos comercials i industrials. Mitjançant la implantació dels SIRAPs o SCRAPs als envasos comercials i industrials, es busca que les empreses que posin productes envasats al mercat es facin càrrec de la gestió dels residus d’envasos un cop arribats a la fi de la seva vida útil. S’estableix de termini fins al 31 de desembre de 2023 per adherir-se a un SCRAP o per constituir un SIRAP, i fins al 31 de desembre de 2024 per fer-ne efectiva la seva constitució.

Un altre aspecte que cal destacar, de fonamental importància, és la creació del Registre de Productors del Producte. Totes aquelles empreses envasadores, o que importin des de la UE o de fora productes envasats, s’han de donar d’alta abans del 29 de març de 2023, i remetre anualment informació sobre la posada al mercat d’envasos. Accés mitjançant aquest enllaç.

D’entre les diverses restriccions establertes, respecte a la norma anterior, es ressalta la disminució dels llindars per a l’obligació de l’elaboració d’un Pla Empresarial de Prevenció i Ecodisseny. A més, se’n modifica la periodicitat, passant de tenir caràcter triennal a quinquennal.

Una altra novetat important és l’obligació, per als productors de productes que posin al mercat envasos reutilitzables, de la implantació d’un Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR). Per això, hauran de cobrar una determinada quantitat als seus clients en concepte de dipòsit, i acceptar la devolució dels envasos esmentats retornant la fiança sempre que es trobin en les condicions de conservació i neteja definides pels productors.

En definitiva, l’escenari que es planteja després de la publicació del Reial decret és una identificació exhaustiva de tots els envasos que l’empresa posa al mercat, sigui directament o bé com a importadors o adquirents intracomunitaris. A més, determinar quin tipus d’envasos són materials, quantitats i destinació. En línia amb el que s’ha comentat anteriorment, és interessant apostar per incloure el màxim de plàstic reciclat en els envasos, així com planificar estratègies per complir els objectius establerts.