FAQ

Aquí trobaràs resposta a les preguntes més habituals que pots fer-te en relació als serveis que oferim

RESOLEM DUBTESPreguntes freqüents

https://www.asecorp.com/wp-content/uploads/2022/02/img_preguntes_720x580.png
Què és Asecorp-online?

És un servei de consultoria, identificació de requisits legals i avaluació del compliment legal en les àrees de medi ambient, seguretat i salut en el treball.

Utilitzem com eina bàsica de treball un software exclusiu: Asecorp-online

Quines característiques especials té el servei de Abonados-online?

La nostra proposta es sustenta en 5 pilars:

 • Accés a la base de dades legislativa Asecorp-online
  • Software propi dissenyat exclusivament per gestionar el compliment legal HSE.
 • Assignació personalitzada de cada requisit legal aplicable al centre:
  • Estudi tècnic previ de les característiques tècniques i gestió realitzada a cada centre.
  • No treballem amb perfils o qüestionaris tipus. L’assignació es porta a terme de forma manual, estudiant 1×1 tots els requisits potencials aplicables al centre/activitat.
  • Llista no manipulable per un tercer: màxima comoditat, tranquil·litat i seguretat. Qui decideix sempre si un requisit afecta o no, és ASECORP.
 • Suport constant de consultoria
  • Per resoldre qualsevol problema, interpretació i dubte tècnic sobre el compliment legal.
 • Alertes personalitzades amb les novetats legislatives publicades.
  • Enviem únicament per correu electrònic, a les persones clau prèviament designades, les disposicions legals que interessen/afecten al centre.
 • Avaluació del compliment legal associada als requisits legals aplicables.
  • Màxima optimització de recursos i excel·lència per a saber si complim o no complim.
Quins avantatges té?

Facilitem, optimitzem i garantim el compliment legal, avançant cap a l’excel·lència. Per a això, aportem 5 beneficis clars per als nostres socis tècnics i la seva empresa:

 • Temps: evitem pèrdua de temps, arribem al punt en el complex i molest marc legislatiu i tenim molt clar què és realment rellevant.
 • Control operatiu: plans d’acció, responsabilitats, indicadors, agenda de tasques, seguiment de desviacions, control de normatives pendents de lectura / avaluació, etc.
 • Tranquil·litat: minimitzant el risc de sancions i problemes.
 • Consultoria: resolució de problemes, dubtes i interpretacions; formació contínua.
 • Auditories: punt fort pels auditors ISO 14001/EMAS /ISO 50001/ISO 45001.

Ens apassiona la nostra feina i aportem valor, et guiem i t’acompanyem en el laberint legal. Com a soci estratègic establim una relació rendible, estable, duradora i de confiança.

Com es realitzen les auditories/avaluacions de compliment legal?

ASECORP assigna els requisits legals aplicables al centre/activitat. En Asecorp-online les evidències/registres d’aquest compliment no es registren inicialment, ja que aquesta informació és òbviament desconeguda. Per això, proposem “tancar el cicle” i que els nostres consultors realitzin aquesta feina d’avaluació / auditoria inicial de compliment legal, de manera que:

 • Verifiquem el grau de compliment legal (tant si es compleix com si no).
 • Escrivim i entrem en Asecorp-online totes les evidències/registres que demostrin el compliment legal (com es compleix).
 • Programem recordatoris per correu electrònic de les tasques pertinents (per evitar “oblit”).
 • Creem plans d’acció i valorem les desviacions trobades (perquè puguem prioritzar-les).
 • Adjuntem els documents més rellevants (per agilitzar i facilitar la seva consulta).
 • Resolem in situ tots aquells dubtes /problemes / interpretacions que puguin sorgir.
 • També identifiquem els propis requisits derivats de permisos/autoritzacions/llicències.
Quina diferència hi ha entre una valoració i una auditoria?

Són “el mateix”, encara que, el terme avaluació s’utilitza de manera més comuna en la llengua ISO 14001. L’avaluació treballada a través de Asecorp-online, implica agrupar i estructurar tota la informació rellevant del compliment legal en un únic sistema per, posteriorment, optimitzar el seu control operatiu. Per tant, és imprescindible que es faci un treball molt professional i rigorós com a punt de partida, ja que tota la planificació i estratègia posterior depèn dels resultats obtinguts.

És, sens dubte, un projecte complex, llarg i delicat: hem de ser capaços de demostrar objectivament el compliment de tota la normativa aplicable al centre/activitat i establir les bases per al seu posterior control operatiu òptim. Per fer-ho correctament cal:

 • Coneixement tècnic molt ampli i aprofundiment de tota la normativa aplicable.
 • Molt de temps.
 • Experiència en projectes similars.

Externalitzar aquest treball a ASECORP suposa un gran pas endavant en termes de professionalització, optimització i garantia de la gestió del compliment legal.

Vull portar un control i seguiment de tasques i plans d'acció. Puc fer-ho amb Asecorp-online?

S’ha de fer un seguiment periòdic del compliment legal per no perdre l’esforç inicial i actualitzar i consolidar el treball inicialment realitzat. Aquest projecte pot ser realitzat, de nou, per consultors d’ASECORP, o pel propi usuari.

Recomanem fer-ho anualment (coincidint amb el cicle d’auditories de certificació del Sistema de Gestió), sent molt més senzill i ràpid que l’avaluació inicial. Cal tenir en compte que, independentment del mostreig realitzat, no cal revisar de nou tota la informació existent: hi ha requisits estructurals que no canvien i evidències que no caduquen, o ho fan a mitjà/llarg termini (per exemple, la inspecció de baixa tensió, és cada cinc anys).

ASECORP ja dissenya l’avaluació/auditoria inicial per facilitar i agilitzar al màxim les avaluacions/auditories de seguiment posteriors pel que fa a la gestió de les tasques pendents (agenda) i el control dels requisits pendents de lectura/avaluació.

Independentment de la mostra analitzada verifiquem, almenys, 5 punts:

 • Incompliments legals previs.
 • Nova normativa aplicable.
 • Tasques i plans d’acció caducats.
 • Documents enllaçats obsolets.
 • Canvis en processos, equips, gestió i instal·lacions.
Quin és l'abast de les avaluacions realitzades per Asecorp?

Pel que fa a l’àmbit tècnic, la nostra proposta abasta 3 vectors principals:

 • Medi Ambient
 • Reglamentació industrial
 • Prevenció de riscos laborals

Tingueu en compte que alguns aspectes no són objecte del nostre servei, destacant especialment:

 • Seguretat del producte, garantia de qualitat, homologacions i certificacions de productes, béns i/o serveis; i en general, totes aquelles normatives sectorials específicament associades al producte o fabricades / comercialitzades.
 • Construcció, accessibilitat, arquitectura i/o edificació.
 • Temes que no són estrictament HSE: explosius, excuses de drogues, tecnologies de doble ús, armes químiques, domini públic de ràdio, relacions laborals, estatuts i acords.
 • Regulació del mercat del sector elèctric: tarifes, peatges, etc.
 • Disseny i construcció d’infraestructures, equipaments/instal·lacions; càlculs/projectes d’enginyeria.
 • Adaptació a les normes EN/UNE o similars.
 • Comissions i taxes.
 • Convocatòries d’exàmens, proves oficials i concursos.

Les normes EN, UNE, NTP, Guies Tècniques i/o criteris de les Entitats Competents no s’incorporen a la base de dades Asecorp-online (les Normes UNE, és a dir, no es poden divulgar/copiar), tot i que es poden tenir en compte en la interpretació del compliment legal, i especialment durant el procés d’auditoria/avaluació.

Les auditories es poden fer en línia en lloc de presencialment?

El fet que l’avaluació sigui fonamentalment documental permet treballar perfectament per videoconferència. Asecorp estudia la idoneïtat de tota la documentació tècnica prèviament sol·licitada per videoconferència i s’aclareixen els dubtes tècnics que puguin sorgir, sol·licitant nova documentació si escau.

A continuació, verifiquem aquesta documentació detalladament a les nostres oficines. D’aquesta manera, també es minimitza la intervenció del personal del centre i es treballa de manera molt eficient. Durant l’avaluació i abans de la presentació de l’informe final, es realitza una visita tècnica a les instal·lacions si és possible, ja que hi ha certs preceptes molt específics que es demostren millor presencialment (visita curta, normalment dura 60-90 minuts).

En cas de no contractar l’avaluació inicial, no és necessària una visita al centre per a la posada en marxa i càrrega de la normativa personalitzada aplicable al centre.

Complirem amb les normes de certificació ISO 14001?

Sí, compliràs perfectament amb els següents apartats de la ISO 14001:

 • Punt 6.1.3.: identificació de requisits legals
 • Punt 9.1.2.: avaluació del compliment legal

Sens dubte, la part més complexa d’aquesta Norma és assegurar en tota la certificació el compliment legal del centre. La proposta d’ASECORP va més enllà del simple compliment, busca l’excel·lència, i generalment és considerada pels auditors externs com un punt fort del Sistema de Gestió.

És segur?

Els documents i la informació rebuda per ASECORP no seran comunicades a un tercer i seran tractades amb total confidencialitat.

Funciona en un entorn de màxima seguretat (https) quant al protocol d’intercanvi d’informació vinculat a Asecorp-online