Blog
Segueix l'actualitat vinculada a HSE, persones i organització


Reglamentació Inudstrial20 de desembre de 20230

Decret 192/2023: seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes

El passat 29 de novembre va entrar en vigor el Decret 192/2023, de 7 de novembre, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, que desplega i concreta el model de gestió de la seguretat industrial a Catalunya establert per la Llei 9/2014.

Aquest Decret és una disposició molt important, ja que representa un abans i un després en la gestió del compliment legal en matèria de reglamentació industrial a Catalunya. Ordena i agrupa tota la normativa dispersa i elimina moltíssimes instruccions i criteris desfasats, donant validesa legal a tothom els tràmits administratius existents a la web del Canal Empresa de Catalunya.

Aleshores, en què ens hem de fixar per assegurar el compliment legal de les nostres instal·lacions?

Es poden destacar dos grans blocs d’interès dins del DEC192/2023: regulació de les instal·lacions tècniques de seguretat industrial i aprovació de les instruccions tècniques addicionals (ITA) que les regeixen, i la regulació dels agents de la seguretat industrial.

Instal·lacions tècniques de la seguretat industrial ​

Les instal·lacions afectades pel Decret 192/2023 són les següents:

 • Ascensors
 • Grues autopropulsades
 • Grues torre
 • Instal·lacions petrolíferes de consum propi
 • Instal·lacions de protecció contra incendis
 • Instal·lacions frigorífiques
 • Instal·lacions d’equips a pressió
 • Instal·lacions tèrmiques en edificis
 • Instal·lacions d’alta tensió
 • Instal·lacions de gasos combustibles
 • Instal·lacions de baixa tensió
 • Emmagatzematge de productes químics

Un dels requisits més rellevants és que els titulars d’aquestes instal·lacions les hauran d’inscriure al Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC), i presentar una Declaració responsable a l’òrgan competent mitjançant tramitació digital (canal empresa) en cas de posada en servei, modificació o ampliació, canvi de titular o baixa de la instal·lació. Igualment, haurien de disposar d’un certificat d’inspecció per OCA amb resultat favorable i data vigent.

La inscripció al RITSIC també és d’obligació per a aquelles instal·lacions que fins ara no estaven inscrites al RITSIC, el qual es va fer operatiu a partir del 6/11/2014, havent de sotmetre’s, amb caràcter previ, a una inspecció per OCA el resultat de la qual haurà de ser favorable d’acord amb el reglament que li era aplicable en el moment de la seva posada en servei i amb aquelles obligacions que els reglaments posteriors hagin pogut establir per al parc d’instal·lacions ja existents.

El DEC 192/2023 també regula els procediments administratius per a l’autorització d’exempcions de la norma i per l’autorització de proves substitutòries.

És molt important revisar amb detall els annexos de la norma, ja que inclouen les Instruccions tècniques addicionals (ITA) de les instal·lacions tècniques de la seguretat industrial, que comporten canvis en la gestió de les instal·lacions esmentades i regulen els aspectes següents: l’àmbit d’aplicació, la seva classificació administrativa en el cas que existeixi segons el reglament tècnic d’aplicació, les particularitats que siguin aplicables per a les exempcions de la norma, la documentació del qual haurà de disposar la persona titular o altres agents, els criteris aplicables al manteniment i a les inspeccions periòdiques quan són necessàries i, també, les mesures tècniques addicionals que estableixen els reglaments tècnics de seguretat industrial, si escau.

Agents de la seguretat industrial​

Els agents de la seguretat industrial són persones físiques o jurídiques que formen part del sistema de gestió de la seguretat industrial de Catalunya, intervenint en diferents tipus d’activitats i àmbits.

Aquests han de ser habilitats o autoritzats per l’òrgan autonòmic competent en matèria de seguretat industrial. L’habilitació o autorització té validesa a tot l’Estat.

A més, a Catalunya els agents han d’estar inscrits al Registre d’Agents de la Seguretat a Catalunya (RASIC). A nivell estatal, el Registre Integrat Industrial (RII) aglutina tots els registres de les comunitats autònomes i, en particular, la informació del RASIC.

En el cas de les Empreses autoinstal·ladores i automantenidores, podran dur a terme amb mitjans propis les funcions corresponents a la seva posada en funcionament i el seu manteniment quan així ho prevegin els reglaments tècnics de seguretat industrial i sempre que s’hagin inscrit al RASIC mitjançant declaració responsable.​

Entre les obligacions incorporades en el nou Decret 192/2023 per a les empreses d’autoinstal·lació i automanteniment, destaquem les següents:

 • Disposar del personal mínim amb la competència professional necessària per fer la seva activitat.
 • Disposar dels recursos materials, la maquinària i l’equipament que estableix la reglamentació tècnica de seguretat industrial, així com allò que sigui necessari per dur a terme adequadament les funcions que els corresponen en les condicions de funcionament adequades a la seva activitat.
 • Tenir una pòlissa de responsabilitat civil o garantia equivalent que cobreixi els danys derivats de la seva activitat de la quantia que estableixi la reglamentació tècnica de seguretat industrial específica.

Desitges més informació sobre aquesta normativa de seguretat industrial?

Com hem esmentat al principi, el Decret 192/2023 és un text molt tècnic, llarg i complex, en què s’hauran de gastar hores per entendre tots els aspectes que regula.

Si t’interessa aquest tema, no dubtis a contactar amb nosaltres. Des del departament de Requisits Legals HSE, el nostre equip d’experts et podrà assessorar sobre com aplica el Decret 192/2023 a la teva organització, i ajudar-te a optimitzar i garantir el compliment legal en matèria de seguretat industrial.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *