Balmes, 228-230 2n 2a - 08006 Barcelona
93 238 47 47
Blog
Segueix l'actualitat vinculada a HSE, persones i organització


Reglamentació InudstrialSeguretat i salut a la feina20 d'abril de 2023

Ascensors vs. muntacàrregues: diferències legislatives

Oficines, habitatges, hospitals, indústries o col·legis. En la gran majoria d’aquests edificis existeix un tipus d’instal·lació usada des de fa anys i que moltes vegades obviem: els ascensors i muntacàrregues.

Aquestes instal·lacions, que permeten el transport vertical de persones i d’objectes entre els diferents nivells d’un edifici, són un sistema de transport que, pel seu ús generalitzat i pels seus mecanismes complexos, necessiten d’una bona base legislativa que asseguri el seu correcte funcionament i que garanteixi la seguretat de les persones i dels béns que transporten.

Actualment, la legislació espanyola diferència la normativa aplicable sobre la base de si l’aparell es considera ascensor o muntacàrregues. És per això que és important diferenciar-los bé.

Què és un ascensor?

Els ascensors són aparells d’elevació destinats al transport de persones i d’objectes entre els diferents nivells d’un edifici. A més, la llei també exigeix que l’habitacle de l’ascensor sigui accessible per a les persones i que disposi d’òrgans d’accionament per a pujar i baixar. Si compleix amb aquests requisits, se li aplica el Reial decret 88/2013, de 8 de febrer.

Segons aquesta norma, per a la posada en servei d’un nou ascensor, es requereix el seu registre davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma en qüestió, que emetrà un número d’identificació i registre de l’aparell. Aquest requisit també s’aplica als ascensors instal·lats amb anterioritat a l’aprovació del citat reial decret.

Una vegada en funcionament, i respecte al seu manteniment, el titular està obligat a subscriure un contracte amb una empresa conservadora habilitada. En el cas dels ascensors situats en indústries, a més, l’empresa conservadora haurà de realitzar una visita mensual per al manteniment preventiu i el seu titular haurà de sol·licitar a un organisme de control una inspecció de l’aparell cada dos anys. L’organisme de control emetrà un certificat d’inspecció i un rètol llegible sobre la inspecció efectuada, que haurà de col·locar-se a l’interior de l’habitacle de l’ascensor. 

Què és un muntacàrregues?

Els muntacàrregues són aparells d’elevació destinats exclusivament al transport d’objectes, amb parades fixes i guies rígides, i sense òrgans d’accionament a l’interior de l’habitacle. Són, per tant, mers equips de treball.

A diferència dels ascensors, els muntacàrregues no disposen de normativa de reglamentació industrial pròpia, sinó que es regeixen principalment pel Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, que està més enfocat a la prevenció de riscos laborals. Aquesta norma no precisa que es realitzi cap comunicació a l’òrgan competent de la comunitat autònoma abans de la seva posada en servei.

D’altra banda, existeix la norma UNE-EN 81-31:2011 sobre regles de seguretat per a la fabricació i instal·lació de muntacàrregues, que estableix les regles de seguretat que s’han de complir en la fabricació i instal·lació d’aquests.

Respecte al manteniment, s’aplica el manual d’ús i manteniment, a més de les prescripcions del Reial decret 1215/1997, que, si bé no exigeix mesures concretes, sí que estableix una sèrie de condicions de seguretat per al seu correcte funcionament.

I ara, digues-nos, alguna vegada has confós aquests dos equips?