Balmes, 228-230 2n 2a - 08006 Barcelona
93 238 47 47
Blog
Segueix l'actualitat vinculada a HSE, persones i organització


Ascensors i muntacàrregues: diferències legislatives

Oficines, habitatges, hospitals, indústries o col·legis. A la gran majoria d’aquests edificis hi ha un tipus d’instal·lació usada des de fa anys i que moltes vegades obviem: els ascensors i les muntacàrregues.

Aquestes instal·lacions, que permeten el transport vertical de persones i d’objectes entre els diferents nivells d’un edifici, són un sistema de transport que, pel seu ús generalitzat i pels mecanismes complexos, necessiten una bona base legislativa que n’asseguri el funcionament correcte i que garanteixi la seguretat de les persones i dels béns que transporten.

Actualment, la legislació espanyola diferencia la normativa aplicable segons si l’aparell es considera ascensor o muntacàrregues. És per això que és important diferenciar-los bé.

Què és un ascensor?

Els ascensors són aparells d’elevació destinats al transport de persones i d’objectes entre els diferents nivells d’un edifici. A més, la llei també exigeix ​​que l’habitacle de l’ascensor sigui accessible per a les persones i que disposi d’òrgans d’accionament per pujar i baixar. Si compleix aquests requisits, se l’aplica el Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer.

Normativa d’ascensors

Segons aquesta norma, per a la posada en servei d’un nou ascensor, cal registrar-lo davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma en qüestió, que emetrà un número d’identificació i registre de l’aparell. Aquest requisit també s’aplica als ascensors instal·lats amb anterioritat a l’aprovació del Reial decret esmentat.

Un cop en funcionament, i pel que fa al manteniment, el titular està obligat a subscriure un contracte amb una empresa conservadora habilitada. En el cas dels ascensors ubicats en indústries, a més, l’empresa conservadora haurà de fer una visita mensual per al manteniment preventiu i el titular haurà de sol·licitar a un organisme de control una inspecció de l’aparell cada dos anys. L’organisme de control ha d’emetre un certificat d’inspecció i un rètol llegible sobre la inspecció efectuada, que s’ha de col·locar a l’interior de l’habitacle de l’ascensor.

Què és un muntacàrregues?

Els muntacàrregues són aparells d’elevació destinats exclusivament al transport d’objectes, amb parades fixes i guies rígides, i sense òrgans d’accionament a l’interior de l’habitacle. Són, per tant, mers equips de treball.

Normativa de muntacàrregues

A diferència dels ascensors, els muntacàrregues no disposen de normativa de reglamentació industrial pròpia, sinó que es regeixen principalment pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, que està més enfocat a la prevenció de riscs laborals. Aquesta norma no precisa que es faci cap comunicació a l’òrgan competent de la comunitat autònoma abans de la posada en servei.

Per altra banda, existeix la norma UNE-EN 81-31:2011 sobre regles de seguretat per a la fabricació i instal·lació de muntacàrregues, que estableix les regles de seguretat que s’han de complir en la fabricació i la instal·lació d’aquests.

Pel que fa al manteniment, s’aplica el manual d’ús i manteniment, a més de les prescripcions del Reial decret 1215/1997, que, si bé no exigeix ​​mesures concretes, sí que estableix una sèrie de condicions de seguretat per al funcionament correcte.

Diferències entre ascensor i muntacàrregues

En definitiva, com hem vist al llarg del post, les diferències entre muntacàrregues i ascensors, pel que fa a la normativa, se centren en els seus propòsits i característiques. Els ascensors estan dissenyats per transportar persones i han de complir normatives específiques de seguretat, accessibilitat i capacitat. Per part seva, els muntacàrregues estan destinats al maneig de càrrega i han de seguir normes que regulen la capacitat de càrrega, l’estabilitat i les mesures de seguretat per a la manipulació de mercaderies.

Les regulacions que han de complir ambdós equips asseguren que compleixin els estàndards de seguretat corresponents a les seves funcions específiques, garantint la protecció tant de persones com de béns.

Per a més informació, o si tens algun dubte sobre les diferències normatives entre ascensors i muntacàrregues, no dubtis a contactar amb nosaltres. Per conèixer amb més detall els nostres serveis, també podeu visitar l’apartat de requisits legals HSE de la nostra pàgina web.