Blog
Segueix l'actualitat vinculada a HSE, persones i organització


Confusió entre RD 1027/2007 (RITE) i RD 552/2019 (RIF)

Una de les confusions més habituals que detectem en els nostres clients és la “creuada” entre el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i el Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques (RIF) a l’hora d’identificar, mantenir i inspeccionar les instal·lacions de refrigeració i climatització de les empreses.

Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis

En termes generals, el Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) estableix les exigències d’eficiència energètica i seguretat que han de complir les instal·lacions tèrmiques en els edificis destinades a atendre la demanda de benestar i higiene de les persones.

Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques

D’altra banda, el Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques (RIF), aprovat pel Reial Decret 552/2019, regula les condicions que han de complir les instal·lacions frigorífiques per a garantir la seguretat de les persones i els béns, així com la protecció del medi ambient.

En aquest sentit, les principals desviacions que identifiquem en les auditories de compliment legal són les següents:

1) Instal·lacions de climatització/confort per a persones (RITE) legalitzades com a fred industrial (RIF): passa de vegades, però no moltes.

2) Instal·lacions de fred industrial (RIF) legalitzades com a climatització/confort (RITE): passa bastant més vegades. Tres exemples:

2.1) Laboratoris on la clau és mantenir una temperatura per als propis equips i el seu estàndard de treball/qualitat. Són RIF, no RITE.

2.2) Sales informàtiques/SAIs que han de ser refrigerades perquè funcionin bé. Són RIF, no RITE.

2.3) Sales per a guardar productes acabats/matèries primeres. Són RIF, no RITE.

En els casos concrets anteriors, la (possible) legalització de la instal·lació, manteniment, revisió i inspecció MAI hauria de ser per RITE, sinó per RIF. A més, sortireu guanyant: el RIF és més senzill i requereix menys cost, manteniment i dedicació que el RITE.

Com ho arreglem? Donant de baixa la instal·lació legalitzada per RITE i legalitzant-la, si escau, per RIF. I gestionant-la després com a tal.

Atenció: la variable clau per a legalitzar per RITE és la potència tèrmica (kW) de l’equip/instal·lació (mai la potència elèctrica), mentre que en RIF són els kg de gas fluorat si el refrigerant és L1 (tots els gasos no A2L són L1, l’amoníac, però, és L2).

Un equip petit RITE (8-10 kW p.ex.) amb gas fluorat R134A o R407C ha de legalitzar-se per RITE sí o sí (llindar 5 kW), però potser tindrà < 2,5 kg gas, i, per tant, estarà exempt per RIF. Exempt!!

Pregunta del milió: i com podem saber si és RITE o RIF?

El RITE està pensat sí o sí per a climatitzar un espai on treballen persones. No val dir que al laboratori treballen persones, i per això és RITE…
Truquet (interpretació ASECORP): què passaria si poguéssim automatitzar la sala/local i eliminar els treballadors? Si fos així, i seguíssim necessitant la refrigeració, no pot ser RITE, sinó RIF. Si al laboratori tot fos automàtic, sense treballadors, necessitaríem seguir refrigerant per mantenir els equips en condicions adequades. Per això és RIF. El mateix passa amb els SAIs i sales per emmagatzemar productes.

I què passa si en un mateix nau necessitem refrigerar per al procés i climatitzar per al confort climàtic dels treballadors? Cas molt usual.

Doncs, cal esbrinar quina és la demanda energètica majoritària, si és per a procés o per a confort, i actuar en conseqüència.

Perquè l’equip/instal·lació generador del fred únicament el legalitzarem una vegada, o per RITE o per RIF, encara que després a través d’intercanviadors aconseguim els dos usos diferents. Això ho hauria de liderar i tenir clar la vostra Enginyeria de confiança. L’experiència, però, ens diu que es comet molts errors al respecte.

Xavier Domínguez Guarro, direcció comercial i operativa d’ASECORP HSE.

Cursos relacionats

Volem recordar-vos que, des d’Asecorp HSE, posem a la vostra disposició diferents propostes formatives relacionades amb aquest tipus de reglamentació industrial. Actualment, podeu apuntar-vos al nostre curs d’eficiència energètica en una indústria o al nostre curs de reglamentació industrial aplicable a una indústria (XXVII Edició).

Per a més informació, també podeu contactar amb el nostre equip de requisits legals HSE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *