Balmes, 228-230 2n 2a - 08006 Barcelona
93 238 47 47
Blog
Segueix l'actualitat vinculada a HSE, persones i organització


Seguretat i salut a la feina14 de febrer de 2024

Recursos imprescindibles per a la seguretat i salut en el treball

La gestió efectiva de la seguretat i salut a la feina és fonamental per crear entorns laborals segurs, saludables i propicis per al benestar general dels treballadors. A l’article d’avui, reflexionem sobre aquesta qüestió i us facilitem alguns materials, recursos i guies relacionades amb l’aplicació de la normativa i la prevenció dels riscos laborals.

 

Diferències entre seguretat i salut laboral

La seguretat i salut a la feina es refereix a un conjunt de principis, normes i mesures dissenyades per protegir la integritat física i mental dels treballadors a l’entorn laboral. Aquest enfocament té com a objectiu prevenir accidents laborals, malalties professionals i qualsevol altre risc que pugui afectar la salut o el benestar dels empleats mentre exerceixen les seves funcions. En aquest sentit, encara que la seguretat i la salut laboral són conceptes que estan interrelacionats, presenten algunes diferències en el significat:

  • Seguretat laboral: La seguretat a la feina se centra en la prevenció d’accidents i lesions, abastant aspectes com l’ús adequat d’equips de protecció, la implementació de mesures de seguretat a les instal·lacions i la capacitació en procediments segurs.
  • Salut laboral: La salut a la feina s’ocupa de prevenir malalties relacionades amb l’activitat laboral, considerant factors com l’exposició a substàncies tòxiques, l’estrès laboral, l’ergonomia i la promoció d’hàbits saludables.

 

Recursos imprescindibles en matèria de SST

A continuació, us deixem diversos enllaços a recursos que considerem imprescindibles per a la seguretat i salut a la feina.

 

Qui regula el SST?

En l’àmbit global, la principal entitat encarregada d’establir normatives i directrius per garantir la seguretat i salut a la feina és l’Organització Internacional de la Feina. Aquesta organització, vinculada a les Nacions Unides, està compromesa amb la millora contínua de les condicions de treball i reuneix governs, empreses i treballadors per establir acords i estàndards que busquen la millora constant de les condicions laborals.

En l’àmbit específic d’Espanya, la responsabilitat de supervisar la seguretat a la feina recau sobre l’Institut Nacional de Seguretat i Salut a la Feina (INSST), entitat dependent del Ministeri de Treball. L’INSST es dedica a vetllar per la seguretat laboral, exercint un paper fonamental en la protecció dels treballadors a nivell nacional. Paral·lelament, cada comunitat autònoma disposa dels seus propis organismes dedicats a la prevenció dels riscs laborals. Aquests tracen les estratègies de Seguretat i Salut Laboral particulars de cada territori.