Balmes, 228-230 2n 2a - 08006 Barcelona
93 238 47 47
Blog
Segueix l'actualitat vinculada a HSE, persones i organització


Medi ambient9 d'abril de 2024

Reial Decret 553/2020 sobre trasllat de residus

L’any 2020 es va publicar el Reial decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus a l’interior del territori de l’Estat. Aquesta normativa es pot consultar al BOE del divendres 19 de juny de 2020.

La importància d’un correcte trasllat de residus

El trasllat de residus es refereix al moviment físic de residus des d’un lloc d’origen, on es generen o es troben inicialment, cap a una altra destinació, sigui pel tractament, l’emmagatzematge, l’eliminació o un altre tipus de gestió. Es tracta d’una part crucial de la gestió de residus, ja que permet que siguin gestionats de manera adequada i segura, d’acord amb les regulacions i les normatives ambientals aplicables.

Cal no oblidar que l’objectiu principal del trasllat de residus és assegurar que aquests es gestionin de manera ambientalment responsable, minimitzant els impactes negatius a la salut humana i al medi ambient. Això pot implicar el seu tractament per reduir-ne la perillositat o el volum, el reciclatge per aprofitar recursos, la disposició final en instal·lacions adequades o la reutilització en altres processos industrials.

Cal destacar que el procediment sobre el trasllat de residus a l’interior del territori de l’Estat està regulat principalment pel Reial decret 553/2020 i per la normativa autonòmica derivada.

La normativa del Reial decret 553/2020 és aplicable a tots els trasllats de residus entre comunitats autònomes per a la seva valorització o eliminació, inclosos els trasllats que es produeixen a instal·lacions que fan operacions de tractament intermedi i d’emmagatzematge.

No tenen la consideració de trasllat de residus les activitats següents:
a) El transport de residus que realitzen les empreses d’instal·lació o manteniment, des del lloc on s’han produït aquests residus fins a les instal·lacions pròpies, sempre que siguin residus generats a conseqüència de la seva activitat.
b) A l’àmbit de la logística inversa, el transport des de les llars particulars fins als comerços o fins a les plataformes de la distribució; i el transport des dels comerços fins a les plataformes de distribució.
c) El transport dels residus per part dels particulars als punts de recollida establerts per les entitats locals, gestors de residus autoritzats o qualsevol dels punts de recollida indicats a la normativa aplicable.

El Reial decret 553/2020 estableix les obligacions de cadascuna de les parts implicades en el trasllat d’un residu, així com els requisits documentals aplicables als trasllats de residus:

  1. Contracte de tractament de residus, comú per a tots els trasllats.
  2. Notificació prèvia al trasllat, exigible per als trasllats de:
    a) Residus perillosos i no perillosos destinats a eliminació;
    b) Residus perillosos, residu LER 20 03 01 i els que reglamentàriament es determinin, destinats a valorització.
  3. Document d’identificació, comú per a tots els trasllats, si bé s’estableix un model per a trasllats amb notificació prèvia i un altre per a trasllats sense notificació prèvia.

Els tràmits regulats al Reial decret 553/2020 es realitzaran per via electrònica mitjançant documents estandarditzats per a tot el territori de l’Estat. Les administracions públiques publicaran als seus portals web els esquemes de l’intercanvi electrònic de dades i la descripció detallada del procediment electrònic. Les comunitats autònomes han d’optar fer la tramitació electrònica a través de la seu electrònica del Ministeri o a través de la seva seu electrònica, informant els usuaris de l’opció adoptada.

Preguntes freqüents sobre el RD 553/2020

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic disposa d’un document de preguntes freqüents per aclarir certs aspectes d’aquesta normativa. Aquest document té la finalitat d’ajudar les diverses entitats governamentals pertinents i els actors econòmics a entendre les clàusules del Reial decret, assegurant així el compliment dels seus requisits. Per a més informació, també disposa d’un apartat a la seva pàgina web sobre el procediment sobre trasllat de residus a l’interior del territori de l’Estat.

Recordeu que, a Asecorp, quedem a la vostra disposició per facilitar, garantir i optimitzar el compliment legal HSE. No dubteu a contactar amb nosaltres o a visitar la nostra web per conèixer més sobre els nostres serveis.