Balmes, 228-230 2n 2a - 08006 Barcelona
93 238 47 47
Blog
Segueix l'actualitat vinculada a HSE, persones i organització


Reial decret sobre legionel·la: RD 487/2022

El 22 de juny de 2022 es va publicar el nou Reial decret sobre legionel·la RD 487/2022 que va derogar l’anterior RD 865/2003 a partir del 2 de gener de 2023. En aquest article, exposem la normativa a complir, així com els canvis que representa aquest nou decret per a les indústries.

Què és la legionel·la?

La legionel·la és una malaltia bacteriana d’origen ambiental associada fonamentalment als sistemes de refrigeració “moderns”. Aquest bacteri es troba de forma natural a l’aigua. Es va descobrir després d’un brot ocorregut el 1976 entre diversos legionaris que van acudir a una convenció als Estats Units, i d’aquí el nom.

Cal esmentar que l’única manera possible de contraure la malaltia és per via respiratòria, per inhalació de petites gotes d’aigua que permeten que el bacteri arribi als pulmons, produint un quadre de pneumònia. Per això, la majoria dels esforços preventius i de disseny se centren en aquells equips que generen aerosols d’aigua, com ara una torre de refrigeració o un condensador evaporatiu.

Normativa sobre legionel·la

A grans trets, els 5 principals preceptes a complir són els següents:

1) Notificar a l’ens competent l’existència de torres de refrigeració i condensadors evaporatius.
2) Realitzar un disseny constructiu adequat de les instal·lacions, dipòsits, canonades, punts de sortida final d’aigua, etc.
3) Dissenyar una avaluació de riscos i/o un pla de prevenció i control, planificar revisions i controls periòdics, així com un mostreig periòdic de l’aigua.
4) Les instal·lacions s’han de netejar i desinfectar almenys una vegada a l’any, recorrent a empreses externes acreditades.
5) El personal involucrat ha de disposar de formació concreta a la matèria.

Major prevenció i control de la legionel·la

El nou Reial decret sobre legionel·la 487/2022 presenta novetats importants davant de l’anterior RD 865/2003, entre les quals destacaríem l’obligació de realitzar força més operacions de prevenció, control i manteniment (descrites als seus annexos); així com un disseny constructiu preventiu més concret i rigorós. Introdueix alhora dos nous conceptes molt importants: el PPCL (Pla de Prevenció i Control de Legionel·la) i el PSL (Pla Sanitari davant Legionel·la). Conceptualment, ja no parlem d’instal·lacions d’alt/baix risc, com ho feia el RD 865/2003.

En general, representa un major esforç del titular de l’establiment per evitar i minimitzar en la mesura del possible el risc de brot per legionel·losi, cosa que comportarà força més feina, dedicació i cost. Cal destacar sobre això que el 2/1/2024 (1 any després de la seva entrada en vigor) s’hauran d’adaptar i actualitzar els PSL/PPCL a les instal·lacions ja existents; donant de termini 2 anys, fins al 2/1/2025, per adaptar el disseny constructiu de la instal·lació. El darrer punt pot requerir inversions importants.

També planteja com a novetat formalitzar un contracte amb l’empresa externa que fa el manteniment preventiu i neteja i desinfecció. En alguns casos, el programa de mostreig de l’aigua augmenta molt significativament (per a una torre de refrigeració, per exemple, passa de trimestral a mensual l’analítica per detectar legionel·la). A l’annex V del RD s’especifica, per exemple, el nombre de punts de presa de mostres necessaris segons el nombre de punts de sortida finals d’aigua (aixetes, dutxes, etc.)

El nostre consell des d’ASECORP és fer una lectura molt atenta del Reial decret sobre legionel·la i, amb tots els plànols i dades tècniques de la instal·lació, reunir-se amb el mantenidor per establir un nou marc contractual (contracte obligatori) determinant qui fa què, i amb quina periodicitat, per complir amb el RD (i en especial, el seu annex IV per al manteniment i la revisió i el seu annex V per al mostreig). És especialment important planificar les inversions per adequar el disseny constructiu als preceptes de l’annex III.1. Recordeu que, per a més informació, podeu contactar-nos sense compromís. El nostre equip d’experts en matèria d’HSE, podrà assessorar-vos sobre el tipus de solució més adequada.