Balmes, 228-230 2n 2a - 08006 Barcelona
93 238 47 47
Blog
Segueix l'actualitat vinculada a HSE, persones i organització


Claus sobre el nou Pla d’estalvi i gestió energètica en climatització del RDL 14/2022

El dia 2/8/2022 es va publicar al BOE el nou Reial Decret-llei 14/2022, el qual inclou, a l’article 29, un Pla de xoc d’estalvi i gestió energètica en climatització amb l’objectiu de reduir ràpidament el consum d’energia en el context de la guerra a Ucraïna. D’una banda, aquest Pla complementa les obligacions ja definides per la Instrucció Tècnica 3.8 del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE), aprovat pel Reial decret 1027/2007, incrementant-ne l’àmbit d’aplicació i les exigències d’eficiència energètica previstes; i, de l’altra, regula l’horari de funcionament de l’enllumenat d’aparadors.

OBLIGACIONS ADDICIONALS AL RITE

A qui afecta?
Afecta tots els edificis i locals que disposin de zones climatitzades dedicades als usos especificats a l’apartat 2 de la IT 3.8.1 del RITE. Concretament, afecta edificis amb zones d’ús administratiu (administració pública, oficines, etc.), comercial (botigues, supermercats, centres comercials, etc.), cultural (teatres, cinemes, auditoris, centres de congressos, etc.), restauració (bars, restaurants, cafeteries, etc.) i transport de persones (estacions de tren, aeroports, etc.).

Els edificis o locals que disposin de zones climatitzades no dedicades als usos especificats a la IT 3.8.1 del RITE com, per exemple, ús industrial (fàbriques, etc.), ús docent (escoles, universitats, etc.), hospitalari (centres sanitaris, hospitals, etc.), residencial públic (habitacions dels hotels, apartaments turístics, etc.) o mitjans de transport en si (trens, avions, etc.); no estan afectats.

Cal clarificar que, en edificis que disposin de diferents zones climatitzades dedicades a diferents usos, per exemple, una fàbrica que disposi de zones d’ús industrial (producció), administratiu (oficines) i restauració (menjador d’empresa), el Pla únicament s’aplicarà a aquelles zones indicades anteriorment (oficines i menjador).

Quines mesures inclou?
És important indicar que els punts 1, 2 i 3 adjacents ja eren requerits pel RITE des del 2009 (arran d’una modificació introduïda pel Reial decret 1826/2009), excepte per als edificis i locals que es climatitzaven amb energia renovable, els quins ara també s’hauran d’adequar. Les mesures es descriuen a continuació:

1. Valors límit de les temperatures de l’aire

Entra en vigor el 9/8/2022, fins a l’1/11/2023. És probablement la mesura més mediàtica del Pla, juntament amb l’apagat d’enllumenat d’aparadors. Limita a 19 graus la temperatura màxima de l’aire a mantenir en un recinte quan s’utilitzi la calefacció i a 27 graus la temperatura mínima de l’aire a mantenir en un recinte quan s’utilitzi aire condicionat, amb independència de l’època de l’any. La humitat relativa s’ha de mantenir entre el 30% i el 70%.

Això no obstant, el Pla permet flexibilitzar aquests límits de temperatura a aquells establiments que no puguin respectar-los per condicions laborals o especificitats del sector que justifiquin la necessitat de mantenir condicions ambientals especials o disposin d’una normativa específica que així ho estableixi. Concretament, els llindars de temperatura previstos per la normativa de seguretat i salut laboral s’estableixen a l’annex III del Reial decret 486/1997. Aquesta norma preveu temperatures entre els 17 i els 27 graus per a locals on es realitzin feines sedentàries pròpies d’oficines, per la qual cosa és totalment compatible amb els valors límit de temperatura establerts al Pla per a zones d’ús administratiu; i temperatures entre 14 i 25 graus per a locals on es realitzin feines lleugeres (aquelles que impliquen un esforç físic) com ara la restauració, cosa que permet en aquest cas a l’hostaleria adaptar-se als límits de la legislació laboral.

2. Informació sobre mesures d’estalvi energètic

Entra en vigor el 2/9/2022, fins a l’1/11/2023. A l’entrada o als vestíbuls d’accés dels edificis cal informar sobre les mesures d’estalvi energètic a través de cartells informatius o pantalles. Aquests cartells han d’indicar els valors límit d’aire i humitat relativa, control de tancament de portes, compliment de règims de revisió i manteniment del RITE i, addicionalment, altres mesures que s’estiguin adoptant voluntàriament per a l’estalvi i l’eficiència energètica.

3. Obertura de portes

Entra en vigor el 30/9/2022. Els edificis han de comptar amb un sistema automàtic de tancament de les portes que donen al carrer per impedir que es quedin obertes permanentment quan el sistema de climatització estigui en funcionament. Aquest sistema pot consistir en un senzill braç de tancament automàtic de les portes.

4. Inspeccions deficiència energètica

Entra en vigor el 2/9/2022. Els edificis que disposin de sistemes de calefacció i/o aire condicionat subjectes a les inspeccions d’eficiència energètica requerides a les IT 4.2.1 i IT 4.2.2 del RITE, i la darrera inspecció de les quals s’hagi realitzat amb anterioritat a l’1/1/2021, han d’avançar la data de la següent inspecció abans de l’1/12/2022.

Per definir si es disposa de sistemes de calefacció i/o aire condicionat subjectes al règim d’inspeccions, podeu consultar la Nota aclaridora per a l’aplicació del Reial decret 178/2021 publicada pel Ministeri el dia 7/3/2022.

ENLLUMENAT D’APARADORS
Entra en vigor el 9/8/2022, fins a l’1/11/2023. És una altra de les mesures estrella del Pla, si bé en aquest cas complementa el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior, aprovat pel Reial decret 1890/2008. Concretament, estableix que l’enllumenat d’aparadors s’haurà de mantenir apagat des de les 22 hores. Aquesta limitació també aplica a l’enllumenat d’edificis públics que a l’hora esmentada es trobin desocupats.

No heu de confondre l’enllumenat d’aparadors amb l’enllumenat ornamental (il·luminació de façanes d’edificis, monuments, etc.) o l’enllumenat d’anuncis i cartells lluminosos. La limitació establerta afecta exclusivament l’enllumenat d’aparadors i, per tant, per a la resta d’enllumenat s’ha de complir l’horari de funcionament establert a l’article 8.3 del Reial decret 1890/2008: com a màxim estarà encès durant el període comprès entre la posada de sol i la seva sortida o quan la lluminositat ambient ho requereixi. Això no obstant, en aquest sentit, també s’haurà de consultar si hi ha limitació horària establerta per la corresponent legislació autonòmica.