Balmes, 228-230 2n 2a - 08006 Barcelona
93 238 47 47
Blog
Segueix l'actualitat vinculada a HSE, persones i organització


Reglamentació Inudstrial11 d'octubre de 2022

Esteu segurs que no us aplica la normativa d’accidents greus?

SEVESO és més que l’emmagatzematge de productes químics.

Qualsevol responsable d’HSE és coneixedor de l’existència del Reial Decret 840/2015, de 21 de setembre, pel qual s’aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en què intervinguin substàncies perilloses. Aquest Reial Decret té per objectiu limitar l’ús i l’emmagatzematge de les substàncies perilloses per prevenir potencials accidents amb conseqüències sobre la salut humana, els béns i el medi ambient.

En alguns casos, els establiments afectats per aquest Reial Decret han verificat que els és aplicable la normativa d’accidents greus, fent una anàlisi exhaustiva de les quantitats de substàncies perilloses presents, i coneixen els requisits que els són aplicables.

Això no obstant, en molts casos, veiem establiments que no han estat objecte d’una anàlisi precisa de les quantitats de substàncies perilloses presents i, per tant, no es pot garantir que estiguin fora de l’àmbit d’aplicació de la normativa d’accidents greus.

Segons el grau d’afectació, que pot ser de nivell superior o inferior, els requisits que són aplicables són uns o altres. Per determinar en quin nivell està classificat el nostre establiment, caldrà calcular les quantitats presents al nostre centre i quan calgui, aplicar la regla de la suma de la nota 4 de l’annex I.

  1. Nivell superior: substàncies perilloses presents en quantitats iguals o superiors a les especificades a la columna 3 de la part 1 o de la part 2 de l’annex I.
  2. Nivell inferior: substàncies perilloses presents en quantitats iguals o superiors a les especificades a la columna 2 de la part 1 o de la part 2 de l’annex I, però inferiors a les quantitats especificades a la columna 3 de la part 1 o de la part 2 de l’annex I.

Des d’ASECORP, us convidem a revisar els següents punts per poder avaluar si al vostre centre s’ha realitzat un estudi correcte de l’àmbit d’aplicació de la normativa d’accidents greus:

  1. El cas en estudi serà sempre el nostre establiment complet, és a dir, la totalitat de l’emplaçament sota el control d’un industrial on es trobin substàncies perilloses en una o diverses instal·lacions, incloses les infraestructures o activitats comunes o connexes. Per exemple: una planta satèl·lit de GNL, encara que no sigui de la nostra titularitat.
  2. En l’estimació de la quantitat de substàncies perilloses cal incloure les quantitats en procés i les d’emmagatzematge, tant si es tracta de primeres matèries, com si es tracta de productes acabats, subproductes o residus. També cal tenir en compte qualsevol quantitat de substàncies localitzades en canonades i en operacions de transport internes. Aquestes estimacions han d’incloure totes les quantitats de substàncies perilloses, tant si es troben en forma pura o formant part duna barreja.
  3. En instal·lacions on hi ha una demanda estacional, l’industrial ha de fer una estimació de la quantitat de cada substància que hi pot haver a la instal·lació. S’haurà de basar en quantitats màximes de substàncies que poden ser presents en un moment donat. La quantitat màxima de substàncies ha de ser coincident amb les quantitats legalitzades d’acord amb altres reglaments de seguretat que aplicaran en cada cas. Per exemple, la quantitat màxima que pot contenir un tanc legalitzat.