Blog
Segueix l'actualitat vinculada a HSE, persones i organització


Medi ambient26 de juliol de 2023

Sequera a Catalunya: com afecta a la indústria?

La sequera a Catalunya està relacionada directamente amb el clima mediterrani. Aquests episodis acostumen a ser llargs i van seguits de períodes curts de pluges intenses i, per tant, és habitual que, de manera periòdica, les reserves d’aigua del nostre territori es vegin afectades a causa de la manca de precipitació.

Mesures contra la sequera a Catalunya

Per aquest motiu, des del començament del 2020, l’Agència Catalana de l’Aigua disposa del Pla de Sequera, aprovat per l’Acord GOV/1/2020. L’objectiu principal d’aquest Pla és assegurar l’abastament de la població, minimitzant els efectes negatius sobre els recursos hídrics i els impactes econòmics sobre aquestes activitats que usen l’aigua dins del seu procés productiu, convertint-se així, en una eina de vigilància permanent per gestionar els episodis d’escassetat d’aigua dins de les conques internes de Catalunya.

El Pla de sequera a Catalunya divideix el territori de les conques internes de Catalunya en 18 unitats, així permet enfocar les accions en aquelles unitats on realment es trobi el problema.

El pla defineix dos estats de sequera a Catalunya: la pluviomètrica (directament relacionat amb la precipitació) i la hidrològica (reserves d’aigua que cal gestionar amb eficiència i seguint unes prioritats). Totes dues estan directament relacionades, ja que la segona sol derivar-se de la primera.

Depenent dels diferents escenaris d’escassetat de recursos dins de cadascuna de les 18 unitats definides, es pot determinar:

 • Sequera pluviomètrica, la qual es classifica en dos nivells:
  • Severa
  • Extrema
 • Sequera hidrològica, la qual es classifica en 3 nivells:
  • Alerta
  • Excepcionalitat
  • Emergència

Per a la sequera hidrològica també hi ha el nivell de prealerta, però aquest estat no té afectacions directes a la població, es determina perquè l’administració comenci a fer accions preparatòries pel que fa a l’organització interna. Finalment, el Pla defineix, per a les unitats regulades per embassament, tres subnivells dins el nivell d’emergència (I, II i III).

Cadascun dels estats anteriorment definits comporta una sèrie de mesures que han de ser adoptades per mitigar o reduir els danys a mesura que augmenta la gravetat de la sequera a Catalunya, per la qual cosa, en l’avenç de la declaració dels estats de les unitats d’aigua, les mesures de gestió esdevenen cada cop més restrictives.

A les 18 unitats d’explotació definides, la declaració de l’estat de sequera es pot fer de manera independent. Aquestes unitats són homogènies quant a l’origen dels recursos hídrics emprats pels abastaments municipals.

A més, a l’apartat 5 del pla esmentat, es regulen les mesures a realitzar depenent de l’estat de sequera declarat. Aquest estat va canviant amb el temps, ja que des de l’octubre del 2021 està actiu el Pla de Sequera, i per això periòdicament es publiquin al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya les resolucions corresponents.

Alerta hidrològica per diverses unitats d’explotació

La darrera Resolució ACC/2048/2023, publicada el 9/6/2023, ha declarat l’alerta hidrològica a la unitat d’explotació del Consorci d’Aigües de Tarragona, determinant així l’estat d’excepcionalitat a 11 de les 18 unitats definides, l’estat d’alerta a 3 d’elles, 1 zona en estat de prealerta i 3 en estat de normalitat, d’aquesta manera hi continuen havent 495 municipis en estat d’excepcionalitat.

Actualment, el sistema Ter-Llobregat, que abasta més de 5 milions de persones, es troba en estat d’excepcionalitat. En els últims mesos s’ha registrat un descens constant de les reserves hídriques i ha provocat que els embassaments d’aquesta àrea es trobin per sota del 30% de la capacitat, fet que ha comportat la declaració de l’estat d’excepcionalitat.

També es troben en estat d’excepcionalitat les unitats d’explotació següents: els aqüífers Anoia-Gaià i Fluvià-Muga, la part alta del Ter, els embassaments del Darnius-Boadella, embassament del Llobregat i embassament del Ter. Finalment, també en estat d’excepcionalitat, les unitats d’explotació del Llobregat mitjà, Prades-Llaberia i la Serralada Transversal.

Les mesures que cal prendre en situació d’excepcionalitat impliquen una sèrie de limitacions quant a alguns usos de l’aigua, com són la reducció d’aigua per a reg agrícola (40%), per a usos ramaders (30%), per a usos industrials (15%), per a usos recreatius que impliquin reg (50%) i per a altres usos recreatius (15%).

 

Com afecten les restriccions a l’ús de l’aigua a la indústria?

Pel que fa a la reducció per a usos industrials del 15%, el Pla de Sequera defineix que: 25,3,3,c. Amb caràcter general, les persones titulars dels aprofitaments d’aigua hauran de reduir-ne el consum respecte del consum en situació de normalitat”. És a dir, que la reducció no serà aplicable al cabal concessional sinó sobre el consum habitual. El pla no especifica com s’ha de calcular el % de reducció, és per això que des del departament HSE d’ASECORP hem fet consulta a l’administració per conèixer quins són els criteris per aplicar aquestes reduccions. El criteri és el següent:

Des de l’Agència Catalana de l’Aigua es determina que el % de reducció establert al PES s’ha d’aplicar respecte a la mitjana dels darrers tres anys, és a dir, que, per exemple, el consum de juny de 2023 de les indústries en unitats d’explotació declarades en excepcionalitat ha de reduir en un 15% respecte a la mitjana dels mesos de juny de 2020, 2021 i 2022. L’obligació d’estalvi és per a totes les indústries des que es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la resolució que declara l’estat de sequera hidrològica de la unitat d’explotació.

A més, cal tenir en compte que per als titulars de les concessions d’aigua que hagin d’aplicar els % de reducció, definits al PES per a cada ús, respecte a la seva situació de normalitat, també hi ha la possibilitat que proposin a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) un pla d’estalvi d’aigua (PEA) per meritar una relaxació a les reduccions previstes al PES. Així, el que es vol intentar aconseguir és que les reduccions es basin en una informació més completa i siguin coherents amb les particularitats de cada cas. Cal tenir en compte que hi ha titulars de concessions que fa temps que fan accions a les seves instal·lacions per aconseguir un consum d’aigua eficient.

El febrer de 2023, l’ACA publica el model de pla d’estalvi d’aigua per als usuaris industrials, s’hi defineix qui, quan, com i perquè se sol·licita un PEA, així com la informació que s’hi ha d’incloure. El PEA té una vigència de 6 anys, sempre que no variïn substancialment les condicions descrites.

S’estableixen també limitacions particulars per als usos urbans, que hauran de complir tots els municipis, com, per exemple, limitacions de reg per a parcs i jardins, la prohibició d’omplir fonts ornamentals, limitacions a l’ompliment de piscines, limitació en la neteja de vehicles , etc. A més, de limitar-se també el consum global d’aigua per abastament a un màxim de 230 litres/persona/dia.

Al web de la Generalitat de Catalunya hi ha el Portal de la Sequera on podreu trobar tota la informació relacionada amb l’estat actual de les reserves hidrològiques del nostre territori.