Balmes, 228-230 2n 2a - 08006 Barcelona
93 238 47 47
Blog
Segueix l'actualitat vinculada a HSE, persones i organització


Els riscos psicosocials en l’àmbit laboral

Històricament, la prevenció de riscos laborals s’ha centrat en els riscs físics derivats de la feina. No obstant això, durant els darrers anys, els riscos psicosocials a la feina han anat guanyant importància i, actualment, s’han convertit en un dels reptes més importants per a les Organitzacions.

 

Què és risc psicosocial?

Certes condicions laborals relacionades amb la gestió del canvi, el seu contingut i la realització de la tasca, poden afectar el benestar de la persona treballadora; aquest és el principal focus d’estudi de la psicosociologia aplicada, una de les quatre disciplines preventives.

Quan aquestes condicions de feina són deficients, es converteixen en factors de risc psicosocial, que potencialment podrien afectar negativament la seguretat, salut física, cognitiva, emocional i/o social de les persones treballadores, impactant també en la seva productivitat laboral.

 

Quins són els principals factors de risc psicosocials?

El Grup Europeu per a la Gestió del Risc Psicosocial (PRIMA), ha realitzat una classificació dels factors de riscos psicosocials:

  • Contingut del treball: monotonia, tasques sense sentit, fragmentació, manca de varietat, tasques desagradables, per les quals se sent rebuig.
  • Càrrega i ritme de treball: càrrega de treball excessiva o insuficient, pressió de temps, terminis estrictes.
  • Temps de treball: horaris molt llargs o impredictibles, feina a torns, treball nocturn.
  • Participació i control: manca de participació en la presa de decisions, manca de control (per exemple, sobre el mètode o el ritme de treball, els horaris, l’entorn, etc.)
  • Cultura organitzacional: comunicacions pobres, suport insuficient davant dels problemes o desenvolupament personal, manca de definició d’objectius.
  • Relacions personals: aïllament, relacions insuficients, males relacions, conflictes, conductes inadequades.
  • Rol: ambigüitat de rol, conflicte de rol, responsabilitat sobre persones.
  • Desenvolupament personal: escassa valoració social del treball, inseguretat a la feina, falta o excés de promoció.
  • Interacció casa-treball: problemes de doble presència, conflicte d’exigències.

Els principals riscos psicosocials a la feina que se’n poden derivar són: l’estrès, la síndrome del treballador cremat o burnout, la fatiga mental, la violència i l’assetjament laboral o l’assetjament sexual. També cal prestar especial atenció al tecnoestrès, que és el que es deriva de la introducció i ús de les noves tecnologies a la feina i que cada dia està més present a les nostres vides.

 

Avaluació de riscos psicosocials

L’avaluació de riscos psicosocials és la principal eina per identificar els factors de risc, avaluar els riscos psicosocials i establir mesures de millora. A més, aquesta avaluació s’emmarca en el context de l’avaluació de riscos i és obligatòria per a qualsevol organització, tractant els riscos psicosocials com qualsevol altre risc present al centre de treball, independentment de l’activitat que desenvolupi i del nombre de treballadors que disposi.

Aquesta avaluació s’ha de fer utilitzant mètodes avalats per estudis científics que apuntin a l’origen dels problemes (principi de prevenció a l’origen), és a dir, a les característiques de l’organització del treball i no a les característiques de les persones.

La legislació no defineix quin mètode emprar, però és recomanable la utilització de mètodes elaborats per entitats de reconegut prestigi, com ara els mètodes publicats per l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST), els Gabinets Tècnics de les comunitats autònomes, o altres entitats públiques o privades, com les Mútues d’Accidents de Treball.

 

Enllaços d’interès
Web de l’INSST orientada específicament als riscos psicosocials
Criteri Tècnic 104/2021, sobre actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en riscos psicosocials
NTP 1123: Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) (II): factors de risc psicosocial associats a les noves formes d’organització de la feina (2018)
Nova actualització del FPSICO (vers. 4.1), programa d’avaluació de factors psicosocials creat per l’INSST (2022)
Mètode per a l’avaluació de factors psicosocials en petites empreses (fins a 25 treballadors) (2020)