Blog
Segueix l'actualitat vinculada a HSE, persones i organització


Medi ambient9 de novembre de 20230

Reglament Europeu 2023/1542: gestió de piles i bateries

El Reglament Europeu 2023/1542 de gestió de piles i bateries té per objectiu principal la prevenció i reducció dels impactes adversos de les piles o bateries, i de la generació i gestió dels seus residus, en el medi ambient i en la salut humana, seguint amb els principis generals de la Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell.

El passat 28 de juliol es va publicar el Reglament (UE) 2023/1542 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de juliol de 2023, relatiu a les piles i bateries i els seus residus i pel qual es modifiquen la Directiva 2008/98/CE i el Reglament (UE) 2019/1020 i es deroga la Directiva 2006/66/CE, que serà aplicable a partir del 18 de febrer de 2024.

Col·lectius afectats

El Reglament, aplica a totes les categories de piles o bateries, excepte aquelles incorporades o específicament dissenyades per a ser incorporades a equips relacionats amb la protecció dels interessos essencials de seguretat dels Estats membres, armes, municions i material de guerra (excepte els productes no destinats a fins específicament militars, i equips destinats a ser enviats a l’espai). Per aquest motiu, qualsevol activitat en major o menor grau, pot veure’s afectada.

En concret, hi ha fonamentalment 4 tipus de col·lectius afectats:
a) Fabricants de piles i/o bateries (i també comercialitzadors i/o distribuïdors).
b) Productors i comercialitzadors d’equips i/o aparells que incorporen piles i/o bateries.
c) Usuaris finals d’equips amb piles i/o bateries que, al final del cicle, es converteixen en residus.
d) Gestors tractadors-valoritzadors.

També, es veuen afectades les bateries dels vehicles, tant híbrids com elèctrics, així com a les futures bateries “estacionàries” que es puguin incorporar-se en les instal·lacions.

Obligacions en la gestió de piles i bateries

Dins de la gestió de piles i bateries existeixen una sèrie d’obligacions derivades d’aquest reglament, destaquem les següents:

1. Posada en el mercat europeu

La comercialització de piles i bateries dins del mercat europeu haurà d’efectuar-se d’acord amb les condicions del marcatge CE, amb l’objectiu de mantenir el control de la sostenibilitat, la seguretat i l’etiquetatge, a l’hora d’introduir piles o bateries dins del mercat europeu.

2. Registre i responsabilitat ampliada del productor

Tot fabricant, importador o distribuïdor de piles o bateries haurà de donar-se d’alta en el registre de productors establert, a través del qual es comprovarà el compliment de les obligacions regulades en aquest Reglament.

A més, haurà d’acollir-se a un sistema de responsabilitat ampliada del productor (individual o col·lectiu) respecte a les piles o bateries que comercialitzin, garantit un sistema de recollida selectiva.

En aquest sentit, s’han marcat nous objectius per a aconseguir i mantenir de manera sostenible la recollida de residus de piles o bateries portàtils:

  • El 45% en 2023
  • El 31% en 2027
  • El 73% en 2030

3. Obligacions pels usuaris finals

La gestió de residus de piles i bateries operacional també afecta els usuaris finals, ja que s’haurà de realitzar una segregació i rebutjar-los de manera independent en punts de recollida separada destinats a aquest efecte.

4. Facilitació d’informació en matèria de prevenció

Un altre aspecte destacable, és la facilitació d’informació tècnica als usuaris finals per part dels productors i distribuïdors, en matèria de prevenció i gestió dels residus, com per exemple manuals sobre bones pràctiques d’ús i informació sobre l’estat de salut i la vida útil de les bateries, i les instruccions necessàries per a gestionar els residus de piles o bateries, incloent-hi les substàncies perilloses per a la salut i el medi ambient que puguin contenir.

Assessorament en matèria de gestió de residus

En cas de pertànyer als col·lectius a o b, esmentats anteriorment, li recomanem que realitzi una revisió exhaustiva de la norma del Reglament Europeu 2023/1542: gestió de piles i bateries, incloent-hi els annexos, ja que hi ha requisits que concerneixen a diversos aspectes importants relacionats amb el disseny, la gestió, els informes, els objectius de recollida selectiva, les dates amb fites importants i temes de responsabilitat ampliada, entre altres, que són de gran interès per al compliment legal.

La gran majoria de les instal·lacions s’inclouran en el col·lectiu d’usuaris finals d’equips que continguin piles o bateries que, arribat el seu cicle final de vida, queden convertits en residus. En aquest cas, simplement hem de continuar realitzant la segregació d’aquests i dipositant-los en els punts de recollida específics.

Si requereix de més informació pot visitar el nostre apartat de Requisits legals HSE o contactar-nos proporcionant-li el millor assessorament gràcies al nostre coneixement sobre el compliment legal en matèria de medi ambient, prevenció de riscos laborals i seguretat industrial.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *