Balmes, 228-230 2n 2a - 08006 Barcelona
93 238 47 47
Blog
Segueix l'actualitat vinculada a HSE, persones i organització


Què és el radó i quina normativa han de complir els llocs de treball?

El radó és un tipus de gas perillós i molt perjudicial per a la salut. Per això, és obligatori mesurar-ne l’efecte en alguns llocs de treball. A l’article d’avui, aprofundim en què és el radó i en quina normativa han de complir els llocs de treball on hi ha una exposició a aquest tipus de gas.

Què és el radó i on es troba?

El radó (radó-222) és una font de radiació natural. Es tracta d’un gas incolor, inodor i insípid que emana dels materials del llit recós, es filtra a través del terra i es propaga a l’aire.

Efectes del gas radó a la salut

A l’aire lliure, el gas radó no planteja cap inconvenient. Tot i això, segons nombrosos estudis, en espais tancats, com les llars i els llocs de treball, aquest gas és perillós i suposa un risc per a la salut, fins i tot en concentracions moderades. Les concentracions elevades de radó en espais tancats són particularment nocives perquè l’exposició perllongada a aquest gas per via aèria augmenta considerablement les probabilitats de patir càncer de pulmó. Segons dades de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), el radó provoca entre el 3% i el 14% de tots els càncers de pulmó. El risc de patir aquest tipus de càncer a causa del contacte amb aquest gas a llarg termini depèn de la concentració mitjana a què s’hagi exposat en espais tancats i al grau de tabaquisme. De mitjana, el risc és 25 vegades més gran per als fumadors. El Centre Internacional d’Investigacions sobre el Càncer (CIIC) inclou el gas radó a la llista de substàncies cancerígenes per a l’ésser humà.

Quina és la normativa sobre l’exposició al radó a llocs de treball?

L’exposició al radó en llocs de treball està regulada per la Instrucció IS-33 del CSN sobre criteris radiològics per a la protecció davant de l’exposició a la radiació natural i el Reial decret 1029/2022, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la salut contra els riscos derivats de l’exposició a les radiacions ionitzants:

  • Títol VII, Capítol III. Secció 1a “Requisits als llocs de treball”
  • Títol IV, Capítol II. Article 19 “Mesures als llocs de treball”, apartats 2 i 3
  • Disposició addicional setena

És obligatori mesurar el radó natural en tots els llocs de feina?

No és obligatori dur a terme mesuraments de radó a tots els llocs de treball. Els mesuraments han de dur-los a terme els titulars de les activitats laborals que es desenvolupin a:

a) Llocs de treball subterranis, com ara obres, túnels, mines o coves.
b) Llocs on es processi, manipuli o aprofiti aigua d’origen subterrani, com ara activitats termals i balnearis.
c) Tots els llocs de treball situats en planta sota rasant o planta baixa dels termes municipals d’actuació prioritària. Els termes municipals dactuació prioritària es definiran mitjançant Instrucció del Consell de Seguretat Nuclear (pendent de ser emesa).

Actualment, només en les situacions a) i b) és obligatori mesurar el radó.

En els termes municipals d’actuació prioritària, l’obligació de dur a terme mesuraments entrarà en vigor el 22 de juny de 2024 (d’acord amb el termini establert a la Disposició final cinquena del Reial Decret 1029/2022).

Addicionalment, els titulars de les activitats laborals definides a a) ib) estan obligats a declarar la seva activitat davant l’òrgan competent d’indústria de la comunitat autònoma on s’ubiqui el centre de treball, independentment de quins siguin els nivells de radó detectats en aire interior del lloc de treball.

Altres preguntes interessants:

  • Qui pot realitzar els mesuraments de radó als llocs de treball i com s’han de dur a terme?
  • Després de dur a terme actuacions per reduir la concentració de radó, cal tornar a mesurar?
  • Als llocs de treball on la concentració de radó superi el nivell de referència (encara després d’emprendre accions correctives), cal fer una estimació anual de les dosis efectives individuals de les dosis rebudes pels treballadors?

Si voleu més informació sobre aquest tema o saber la resposta a aquestes preguntes i moltes més amb l’usuari d’ASECORP podeu entrar a la nostra web i visitar l’apartat de requisits legals HSE.

Per acabar, t’atreveixes a posar a prova els teus coneixements sobre el Radó natural?

És molt fàcil, entra al següent enllaç:
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/16230360-el_radon_natural_quiz.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *