Balmes, 228-230 2n 2a - 08006 Barcelona
93 238 47 47
Blog
Segueix l'actualitat vinculada a HSE, persones i organització


Medi ambient4 d'octubre de 2023

Reial decret 3/2023: novetats en els criteris de qualitat d’aigua

El Reial Decret 3/2023 té per objecte establir els criteris tècnics i sanitaris de les aigües de consum i del seu subministrament i distribució, des de les masses d’aigua fins a l’aixeta de l’usuari, així com el control de la seva qualitat, garantint-ne i millorant-ne l’accés, disponibilitat, salubritat i neteja, amb la finalitat de protegir la salut de les persones dels efectes adversos derivats de qualsevol tipus de contaminació.

Trasposa parcialment la Directiva (UE) 2020/2184, relativa a la qualitat de les aigües destinades al consum humà i deroga el Reial Decret 140/2003, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum. A més, està orientada a complir els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) de l’Agenda 2030, i en concret complir amb l’Objectiu número 6: aigua neta i sanejament.

 

Nou Reial decret d’aigües de consum

El nou Reial decret 3/2023 introdueix un enfocament basat en el risc on s’integren tres components; l’avaluació i la gestió del risc de:

  • Les zones de captació d’aigües destinades a la producció d’aigua de consum humà que correspondrà a l’administració hidràulica.
  • La zona d’abastament (des de la captació fins al lliurament a l’usuari (escomesa) que correspondrà a l’operador o operadors de cadascuna de les infraestructures de l’abastament).
  • Les instal·lacions interiors en edificis prioritaris que correspondrà al titular de l’edifici.

També introdueix el concepte d’edificis prioritaris, com ara hospitals i centres sanitaris; residències geriàtriques; hotels i similars; centres d’ensenyament…

 

Pla Sanitari de l’Aigua

L’avaluació i la gestió del risc es realitza a través d’un Pla Sanitari de l’Aigua (PSA), que s’ha de fer a les zones d’abastament i als edificis prioritaris. El Pla Sanitari de l’Aigua inclou accions que van des de la formació que han de tenir les persones que portaran a terme el PSA com la identificació de perills microbiològics, físics i químics, fins a una anàlisi i avaluació de riscos potencials o el seguiment de la qualitat de l’aigua de consum a la instal·lació. Les zones d’abastament han de tenir el seu PSA actualitzat segons el tipus de zona (1-5) entre l’1 de juliol del 2023 i el 2 de gener del 2027.

Estaran exemptes de l’elaboració del PSA, aquelles empreses alimentàries incloses en l’àmbit d’aplicació del Reglament (CE) n.º 852/2004 relatiu a la higiene dels productes alimentaris, a excepció de les que formin part dels edificis prioritaris. Per tant, caldrà garantir la seguretat dels processos i dels aliments que fabriquen, d’acord amb els principis de l’anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC) establerts a la legislació de seguretat alimentària.

 

Criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà

Dues novetats que cal destacar del Reial Decret 3/2023 són la introducció d’una “Llista d’observació” i la inclusió de nous paràmetres microbiològics que cal analitzar.

S’han actualitzat els paràmetres i valors paramètrics per a la qualitat de l’aigua de consum, basant-se en les noves directrius establertes a la Directiva (UE) 2020/2184 sobre qualitat de l’aigua de consum humà.

Per exemple, als paràmetres microbiològics s’inclou Legionella spp., i respecte als paràmetres químics es regulen noves substàncies i s’inclouen les substàncies PFAS, considerades com a contaminants de preocupació emergent a l’aigua de consum.

 

Aplicació del nou Reial Decret de l’aigua

Després de l’aplicació del Reial decret 3/2023 cal tenir present les dates següents:

  1. Control dels nous paràmetres de l’annex I, part B: Bisfenol a, clorit i clorat, ∑5 àcids haloacètics, 4 PFAS, urani i els paràmetres de la Llista d’observació nacional, no més tard del 2 de gener de 2024.
  2. Compliment de valors paramètrics dels nous paràmetres de l’annex I, part B: Bisfenol a, clorit i clorat, ∑5 àcids haloacètics, 4 PFAS i urani, no més tard del 2 de gener de 2025.
  3. Control de la ∑20 PFAS, no més tard del 2 de gener del 2025 i complir amb el valor paramètric no més tard del 2 de gener del 2026.
  4. La freqüència de mostreig i tipus d’anàlisi assenyalats a l’annex II s’han d’aplicar a partir del 2 de gener del 2023.

 

Exclusions de l’àmbit d’aplicació del RD 3/2023

  1. Aigües minerals naturals, ni les aigües de font envasades per al consum directe (que ja compten amb la seva normativa específica que recentment ha estat modificada pel RD 2/2023), però sí que s’han afegit paràmetres nous indicadors per garantir la seguretat d’aigües envasades.
  2. Totes aquelles aigües que estiguin incloses en les instal·lacions afectades pel Reial Decret 487/2022, de 21 de juny, pel qual s’estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i control de la legionelosi, excepte allò disposat relatiu als edificis prioritaris.
  3. A l’efecte de l’avaluació i la gestió del risc de les zones de captació de les aigües destinades a la producció d’aigua de consum procedents d’una font de subministrament individual que produeixi com a mitjana menys de 10 m³ diaris, tret que aquestes aigües siguin subministrades com a part d’una activitat comercial o pública.

 

La nostra recomanació és fer una lectura detallada de tot el Reial Decret 3/2023 i revisar amb una especial atenció les possibles excepcions que puguin ser d’aplicació en el vostre cas. Per a més informació, no dubti en contactar amb nosaltres o visitar el nostre apartat de requisits legals HSE. Com a experts en compliment legal en matèria de medi ambient, prevenció de riscos laborals i seguretat industrial, podem assessorar-vos sobre el tipus de solució a aplicar.