Blog
Segueix l'actualitat vinculada a HSE, persones i organització


Petjada de carboni d’empreses: quan s’ha de calcular?

La petjada de carboni d’una organització determina la contribució al canvi climàtic a través del mesurament de la totalitat dels gasos d’efecte hivernacle (GEI), emesos directament o indirectament com a resultat del desenvolupament de la seva activitat. La unitat de mesura utilitzada és la de tones de CO2 equivalents.

 

És obligatori calcular la petjada de carboni?

Fins ara, no hi ha una normativa estatal que obligui les empreses ubicades en territori estatal a calcular la seva empremta de carboni, però sí que ho poden fer de forma voluntària des de l’any 2014, segons el que estableix el Reial Decret 163/2014, de 14 de març, que en regula el càlcul i la inscripció en el Registre de Petjada de Carboni estatal gestionat pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO). A nivell autonòmic, en canvi, hi ha regions com les Illes Balears que, des de l’any 2022, sí que obliguen determinades empreses a calcular aquest indicador.

No obstant això, aquest estatus jurídic canviarà, ja que la disposició final dotzena de la Llei 7/2021, de 20 de maig, pretén modificar el Reial decret esmentat per incloure l’obligació de calcular l’empremta de carboni per part d’una tipologia d’empreses encara per definir.

En aquest sentit, el 13 de desembre passat va finalitzar el termini d’informació pública sobre el Projecte de Reial decret que modifica el Reial decret 163/2014, de 14 de març, la publicació definitiva del qual està prevista per a aquest any, segons el Pla Anual Normatiu aprovat pel Govern.

 

Quines empreses estan obligades a fer el càlcul de la seva petjada de carboni?

L’esborrany del Projecte de Reial decret, que modifica el Reial decret 163/2014, de 14 de març, estableix que serà obligatori calcular la petjada de carboni d’empreses afectades per la Llei 11/2018, de 28 de desembre, en matèria d’informació no financera i diversitat. Aquesta obligació començarà a partir de l’1 de gener de 2025, i caldrà presentar la petjada relativa a 2024. Al marge del càlcul, que serà anual, les companyies també hauran d’elaborar un pla de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle que prevegi, com a mínim, un objectiu quantificat de reducció en un horitzó temporal de cinc anys, acompanyat a més de les mesures necessàries per a la seva consecució.

Tot i això, segons l’esborrany publicat, sembla que no serà obligatori inscriure la petjada de carboni al registre estatal ni posar-la a disposició del públic de forma gratuïta i accessible a la respectiva pàgina web de la corporació. Els òrgans de l’Administració pública inclosos a la normativa sí que estaran obligats a realitzar aquestes dues accions.

Cal indicar que la Llei 11/2018 afecta societats de capital i societats que formulin comptes consolidats, sempre que concorrin els requisits següents:

  • Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici sigui superior a 250.
  • Que o bé tinguin la consideració d’entitats d’interès públic, o bé durant dos exercicis consecutius, reuneixin, a la data de tancament de cadascun, almenys una de les circumstàncies següents:
    • Que el total de les partides de l’actiu sigui superior a 20.000.000 €.
    • Que l’import net de la xifra anual de negocis superi els 40.000.000 €.

En conclusió, les empreses afectades per la Llei 11/2018, a partir de l’1 de gener de 2025, hauran de calcular la seva petjada de carboni anualment seguint els requisits establerts pel Reial decret 163/2014, de 14 de març, i elaborar un pla de reducció d’emissions de gasos amb efecte hivernacle. El primer any de càlcul serà, per tant, el 2024.

L’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic (OECC) proporcionarà a la seva pàgina web una eina i uns documents de suport per facilitar el càlcul de la petjada de carboni als seus abasts 1 i 2, així com uns documents de suport per al càlcul i elaboració del pla de reducció.

 

Curs pel càlcul de la petjada de carboni

Tot i això, a ASECORP, conscients que aquesta nova obligació legal comportarà una necessitat de formar professionals, realitzarem una formació oberta per als nostres clients i no clients el pròxim dijous 5 d’octubre de 2023 amb l’objectiu d’explicar com calcular la petjada de carboni d’una empresa i d’elaborar un pla de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle segons la metodologia definida i les eines de càlcul publicades per l’OECC, d’acord amb els requisits establerts pel Reial decret 163/2014, de 14 de març.

Si t’interessa, pròximament podràs inscriure’t al nostre apartat de Formació.

T’esperem!