Balmes, 228-230 2n 2a - 08006 Barcelona
93 238 47 47
Blog
Segueix l'actualitat vinculada a HSE, persones i organització


Requisits energètics associats a edificis de nova construcció i intervencions en edificis existents.

Des de juny del 2020, després de l’aplicació del Reial Decret 732/2019, el qual modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, els nous edificis i les intervencions dels existents han de ser “Edificis de consum d’energia gairebé nul”. Tot seguit, es detallen els aspectes normatius més destacables sobre la matèria.

Segons la Directiva europea 2010/31 relativa a l’eficiència energètica d’edificis, es consideren edificis de consum d’energia gairebé nuls aquells que tenen un nivell d’eficiència energètica molt alt. A Espanya un edifici de consum d’energia gairebé nul és aquell “edifici, nou o existent, que compleix les exigències reglamentàries establertes al Document Bàsic “DB HE Estalvi d’Energia” del Codi Tècnic de l’edificació, referent a la limitació de consum energètic per a edificis de nova construcció”.

Les exigències definides al CTE contemplaran els aspectes següents:

• Limitació del consum energètic (HE 0).
El consum energètic dels edificis es limitarà en funció de la zona climàtica on estigui ubicat, l’ús de l’edifici i, en el cas d’edificis existents, l’abast de la intervenció. El consum energètic se satisfarà, en gran manera, mitjançant l’ús d’energia procedent de fonts renovables.

El càlcul del balanç energètic necessari per a la verificació d’aquestes exigències es realitza d’acord amb l’UNE-EN ISO 52000-1:2019.

• Condicions per al control de la demanda energètica (HE 1).
Els edificis disposaran d’una envolupant tèrmica de característiques que limiti les necessitats d’energia primària per assolir el benestar tèrmic i que evitin les descompensacions en la qualitat tèrmica dels diferents espais habitables. Així mateix, les característiques de les particions interiors limitaran la transferència de calor entre unitats d’ús, i entre les unitats d’ús i les zones comunes de l’edifici.

En tots els casos es faran servir valors tèrmics de disseny, els quals es poden calcular a partir dels valors tèrmics declarats segons la norma UNE-EN ISO 10456:2012 i, complementàriament, la norma UNE-EN ISO 13786:2017, en el cas de productes d’alta inèrcia tèrmica.

• Condicions de les instal·lacions tèrmiques (HE 2).
Les instal·lacions tèrmiques de què disposin els edificis seran apropiades per aconseguir el benestar tèrmic dels seus ocupants. Per tant, serà aplicable el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE). Entre altres aspectes, caldrà disposar de dispositius d’autoregulació que regulin separadament la temperatura ambient a cada espai interior o, en casos justificats, a una zona de calefacció o refrigeració seleccionada del conjunt de l’edifici.

• Condicions de les instal·lacions d’il·luminació (HE 3).
Els edificis disposaran d’instal·lacions d’il·luminació adequades a les necessitats dels usuaris i alhora eficaces energèticament, disposant d’un sistema de control i regulació que permeti ajustar-ne el funcionament a l’ocupació real de la zona, així com d’un sistema d’aprofitament de la zona llum natural a les zones que reuneixin unes determinades condicions.

• Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’aigua calenta sanitària (HE 4) per a edificis amb un consum superior a 100 l/d.
Els edificis satisfaran les necessitats d’aigua calenta sanitària emprant en gran manera energia procedent de fonts renovables o processos de cogeneració renovables; bé generada al mateix edifici o bé a través de la connexió a un sistema urbà de calefacció.

La contribució mínima d’energia procedent de fonts renovables cobrirà almenys el 70% de la demanda energètica anual per a aigua calenta sanitària. Aquesta contribució mínima es pot reduir al 60% quan la demanda d’aigua calenta sanitària sigui inferior a 5000 l/d.

Els sistemes de mesura de l’energia subministrada procedent de fonts renovables s’han d’adequar al Reglament d’instal·lacions tèrmiques vigent als edificis (RITE).

• Generació mínima d’energia elèctrica (HE 5) quan superin els 1.000 m² construïts.
Els edificis disposaran de sistemes de generació d’energia elèctrica procedent de fonts renovables per a ús propi o subministrament a la xarxa. La potència mínima a instal·lar es calcula segons les característiques de l’edifici.

• Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics (HE 6) per a pàrquing amb més de 20 places.
Els edificis disposaran d’una infraestructura mínima que possibiliti la recàrrega de vehicles elèctrics. Aquesta infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics complirà amb el que disposa el vigent Reglament electrotècnic de baixa tensió i en la seva Instrucció Tècnica Complementària (ITC) BT 52 “Instal·lacions amb fins especials. Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics”.