Balmes, 228-230 2n 2a - 08006 Barcelona
93 238 47 47

Blog

Segueix l'actualitat vinculada a HSE, persones i organització


Medi ambient14 de febrer de 2023Nous criteris tècnics sanitaris de qualitat de l’aigua de consum, el seu control i subministrament

El RD 3/2023 té per objecte establir els criteris tècnics i sanitaris de les aigües de consum i del seu subministrament i distribució, des de les masses d’aigua fins a l’aixeta de l’usuari, així com el control de la seva qualitat, garantint i millorant el seu accés, disponibilitat, salubritat i neteja, amb la finalitat de protegir la salut de les persones dels efectes adversos derivats de qualsevol tipus de contaminació. 

Transposa parcialment la Directiva (UE) 2020/2184, relativa a la qualitat de les aigües destinades al consum humà i deroga el Reial decret 140/2003, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum. A més, està orientada a complir amb els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) de l’Agenda 2030, i en concret complir amb l’Objectiu número 6: aigua neta i sanejament. 

Introdueix un enfocament basat en el risc on s’integren tres components; l’avaluació i gestió del risc de: 

  • Les zones de captació d’aigües destinades a la producció d’aigua de consum humà que correspondrà a l’administració hidràulica.
  • La zona d’abastament (des de la captació fins al lliurament a l’usuari (escomesa)) que correspondrà a l’operador o operadors de cadascuna de les infraestructures del proveïment.
  • Les instal·lacions interiors en edificis prioritaris que correspondrà al titular de l’edifici. 

També introdueix el concepte d’edificis prioritaris, com a hospitals i centres sanitaris; residències geriàtriques; hotels i similars; centres d’ensenyament, etc.  

L’avaluació i gestió del risc es realitza a través d’un Pla Sanitari de l’Aigua (PSA), que ha de realitzar-se en les zones de proveïment i en els edificis prioritaris. El Pla Sanitari de l’Aigua inclou accions que van des de la formació que han de tenir les persones que duran a terme el PSA com la identificació de perills microbiològics, físics i químics, fins a una anàlisi i avaluació de riscos potencials o el seguiment de la qualitat de l’aigua de consum en la instal·lació. Les zones de proveïment hauran de tenir el seu PSA actualitzat segons el tipus de zona (1-5) entre l’1 de juliol de 2023 i el 2 de gener de 2027. 

Estaran exemptes de l’elaboració del PSA, aquelles empreses alimentàries incloses en l’àmbit d’aplicació del Reglament (CE) núm. 852/2004 relatiu a la higiene dels productes alimentaris, amb excepció de les quals formin part dels edificis prioritaris. Per tant, s’haurà de garantir la seguretat dels processos i dels aliments que fabriquen, d’acord amb els principis de l’anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC) establerts en la legislació de seguretat alimentària. 

Dues novetats a destacar són la introducció d’una “Llista d’observació” i la inclusió de nous paràmetres microbiològics a analitzar. 

S’han actualitzat els paràmetres i valors paramètrics per a la qualitat de l’aigua de consum, basant-se en les noves directrius establertes en la Directiva (UE) 2020/2184 sobre qualitat de l’aigua de consum humà. Per exemple, en els paràmetres microbiològics s’inclou Legionella spp., i respecte als paràmetres químics es regulen noves substàncies i s’inclouen les substàncies PFAS, considerades com a contaminants de preocupació emergent en l’aigua de consum. 

Respecte a la seva aplicació, és necessari tenir presents les següents dates:

  1. Control dels nous paràmetres de l’annex I, part B: Bisfenol a, clorit i clorat, ∑5 àcids haloacètics, 4 PFAS, urani i els paràmetres de la Llista d’observació nacional, no més tard del 2 de gener de 2024.
  2. Compliment de valors paramètrics dels nous paràmetres de l’annex I, part B: Bisfenol a, clorit i clorat, ∑5 àcids haloacètics, 4 PFAS i urani, no més tard del 2 de gener de 2025.
  3. Control de la ∑20 PFAS, no més tard del 2 de gener de 2025 i complir amb el valor paramètric no més tard del 2 de gener de 2026.
  4. La freqüència de mostreig i tipus d’anàlisis assenyalades en l’annex II s’hauran d’aplicar a partir del 2 de gener de 2023.

Un altre punt rellevant a tenir en compte són les seves exclusions, on destaquem: 

  1. Aigües minerals naturals, ni les aigües de font envasades per al seu consum directe (que ja compten amb la seva normativa específica que recentment ha estat modificada pel RD 2/2023), però sí que s’han afegit nous paràmetres indicadors per a garantir la seguretat d’aigües envasades.
  2. Totes aquelles aigües que estiguin incloses en les instal·lacions afectades pel Reial decret 487/2022, de 21 de juny, pel qual s’estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi, excepte el que es disposa relatiu als edificis prioritaris.
  3. A aquest efecte de l’avaluació i gestió del risc de les zones de captació de les aigües destinades a la producció d’aigua de consum procedents d’una font de subministrament individual que produeixi com a mitjana menys de 10 m³ diaris, tret que aquestes aigües siguin subministrades com a part d’una activitat comercial o pública.

La nostra recomanació és realitzar una lectura detallada de tot el document i revisar amb una especial atenció les possibles excepcions que poden ser aplicable en el vostre cas.