Balmes, 228-230 2n 2a - 08006 Barcelona
93 238 47 47
Blog
Segueix l'actualitat vinculada a HSE, persones i organització


Medi ambient14 de febrer de 2023

Reial decret 3/2023: nous criteris tècnics sanitaris de qualitat de l’aigua de consum, el seu control i subministrament

El RD 3/2023 té per objecte establir els criteris tècnics i sanitaris de les aigües de consum i del seu subministrament i distribució, des de les masses d’aigua fins a l’aixeta de l’usuari, així com el control de la seva qualitat, garantint i millorant el seu accés, disponibilitat, salubritat i neteja, amb la finalitat de protegir la salut de les persones dels efectes adversos derivats de qualsevol tipus de contaminació. 

Transposa parcialment la Directiva (UE) 2020/2184, relativa a la qualitat de les aigües destinades al consum humà i deroga el Reial decret 140/2003, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum. A més, està orientada a complir amb els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) de l’Agenda 2030, i en concret complir amb l’Objectiu número 6: aigua neta i sanejament. 

Introdueix un enfocament basat en el risc on s’integren tres components; l’avaluació i gestió del risc de: 

  • Les zones de captació d’aigües destinades a la producció d’aigua de consum humà que correspondrà a l’administració hidràulica.
  • La zona d’abastament (des de la captació fins al lliurament a l’usuari (escomesa)) que correspondrà a l’operador o operadors de cadascuna de les infraestructures del proveïment.
  • Les instal·lacions interiors en edificis prioritaris que correspondrà al titular de l’edifici. 

També introdueix el concepte d’edificis prioritaris, com a hospitals i centres sanitaris; residències geriàtriques; hotels i similars; centres d’ensenyament, etc.  

L’avaluació i gestió del risc es realitza a través d’un Pla Sanitari de l’Aigua (PSA), que ha de realitzar-se en les zones de proveïment i en els edificis prioritaris. El Pla Sanitari de l’Aigua inclou accions que van des de la formació que han de tenir les persones que duran a terme el PSA com la identificació de perills microbiològics, físics i químics, fins a una anàlisi i avaluació de riscos potencials o el seguiment de la qualitat de l’aigua de consum en la instal·lació. Les zones de proveïment hauran de tenir el seu PSA actualitzat segons el tipus de zona (1-5) entre l’1 de juliol de 2023 i el 2 de gener de 2027. 

Estaran exemptes de l’elaboració del PSA, aquelles empreses alimentàries incloses en l’àmbit d’aplicació del Reglament (CE) núm. 852/2004 relatiu a la higiene dels productes alimentaris, amb excepció de les quals formin part dels edificis prioritaris. Per tant, s’haurà de garantir la seguretat dels processos i dels aliments que fabriquen, d’acord amb els principis de l’anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC) establerts en la legislació de seguretat alimentària. 

Dues novetats a destacar són la introducció d’una “Llista d’observació” i la inclusió de nous paràmetres microbiològics a analitzar. 

S’han actualitzat els paràmetres i valors paramètrics per a la qualitat de l’aigua de consum, basant-se en les noves directrius establertes en la Directiva (UE) 2020/2184 sobre qualitat de l’aigua de consum humà. Per exemple, en els paràmetres microbiològics s’inclou Legionella spp., i respecte als paràmetres químics es regulen noves substàncies i s’inclouen les substàncies PFAS, considerades com a contaminants de preocupació emergent en l’aigua de consum. 

Aplicació

És necessari tenir presents les següents dates:

  1. Control dels nous paràmetres de l’annex I, part B: Bisfenol a, clorit i clorat, ∑5 àcids haloacètics, 4 PFAS, urani i els paràmetres de la Llista d’observació nacional, no més tard del 2 de gener de 2024.
  2. Compliment de valors paramètrics dels nous paràmetres de l’annex I, part B: Bisfenol a, clorit i clorat, ∑5 àcids haloacètics, 4 PFAS i urani, no més tard del 2 de gener de 2025.
  3. Control de la ∑20 PFAS, no més tard del 2 de gener de 2025 i complir amb el valor paramètric no més tard del 2 de gener de 2026.
  4. La freqüència de mostreig i tipus d’anàlisis assenyalades en l’annex II s’hauran d’aplicar a partir del 2 de gener de 2023.

Exclusions

  1. Aigües minerals naturals, ni les aigües de font envasades per al seu consum directe (que ja compten amb la seva normativa específica que recentment ha estat modificada pel RD 2/2023), però sí que s’han afegit nous paràmetres indicadors per a garantir la seguretat d’aigües envasades.
  2. Totes aquelles aigües que estiguin incloses en les instal·lacions afectades pel Reial decret 487/2022, de 21 de juny, pel qual s’estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi, excepte el que es disposa relatiu als edificis prioritaris.
  3. A aquest efecte de l’avaluació i gestió del risc de les zones de captació de les aigües destinades a la producció d’aigua de consum procedents d’una font de subministrament individual que produeixi com a mitjana menys de 10 m³ diaris, tret que aquestes aigües siguin subministrades com a part d’una activitat comercial o pública.

La nostra recomanació és realitzar una lectura detallada de tot el document i revisar amb una especial atenció les possibles excepcions que poden ser aplicable en el vostre cas.